Ta przeglądarka jest nieaktualna. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony internetowej, przełącz się na inną przeglądarkę.
Wózek Linde wyposażony w technologię litowo-jonową przy stacji ładowania
Coś więcej niż tylko „zielony wizerunek”

Zrównoważony rozwój w Linde Material Handling

Zrównoważony rozwój to nie tylko zielone logo lub obszerny raport. W przypadku firmy Linde Material Handling za tym pojęciem kryje się o wiele więcej, a mianowicie celowa strategia zrównoważonego rozwoju oddziałująca pozytywnie nie tylko na środowisko, ale również na klientów i pracowników.

Zrównoważony rozwój oznacza wzięcie odpowiedzialności. Ukierunkowanie na zrównoważone i długofalowe działanie jest w przypadku naszej firmy bardzo istotne, od tego bowiem zależy sukces biznesowy naszych klientów, a w związku z tym również nasz własny. Trwałą wartość tworzymy poprzez zintegrowanie celów ekologicznych i społecznych z własnymi procesami i aktywnością biznesową.

Skąd pochodzi pojęcie zrównoważonego rozwoju?

Zasada zrównoważonego rozwoju wywodzi się z leśnictwa i oznacza niezużywanie większej ilości zasobów niż ta, która może być w danym miejscu odnowiona w przyszłości. Podejście to jest dzisiaj podejmowane globalnie i szerzej zdefiniowane – na przykład przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju w tzw. Raporcie Brundtland pod tytułem „Nasza wspólna przyszłość”:

Zrównoważony rozwój to taki, który odpowiada potrzebom dzisiejszego pokolenia bez stwarzania zagrożenia dla możliwości przyszłych pokoleń w zaspokajaniu własnych potrzeb i wyboru swojego stylu życia.

Co to oznacza dla firmy Linde?

Różnorodne globalne wyzwania oddziałują na środowisko, społeczeństwo i naszą firmę. Jednak zrównoważonego przedsiębiorstwa nie można stworzyć z dnia na dzień. Dlatego od 2012 roku systematycznie pracujemy nad kompleksową strategią zrównoważonego rozwoju, aby dotrzymać kroku nadchodzącym trendom oraz być przygotowanymi na wydarzenia i kwestie, przed jakimi stoimy my i nasi interesariusze:

  • zmiany klimatyczne i ograniczone zasoby,
  • ochrona praw człowieka,
  • zdrowie i zmiany demograficzne,
  • zagwarantowanie różnorodności i równości szans,
  • urbanizacja.

Budynek LMH w Aschaffenburgu

Strategia i nadzór korporacyjny

Krok po kroku ku zrównoważonemu rozwojowi

Aby wdrażać strategię zrównoważonego rozwoju krok po kroku, firma Linde zdefiniowała cele i wpisała je w cały łańcuch wartości.

Na podstawie wyników analizy merytorycznej zdefiniowaliśmy strategiczne obszary działania. Pokazują one, w których miejscach łańcucha wartości – na poziomie dostawców, naszej firmy czy klienta – będą podejmowane konkretne działania mające na celu zwiększenie osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ten model służy nam jako narzędzie zarządzania i równocześnie jako ramy orientacyjne dla wszystkich przyszłych działań w kontekście zrównoważonego rozwoju: od postawienia celów i zdefiniowania działań do komunikacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Równocześnie instrument ten zapewnia integrację z programem zrównoważonego rozwoju Grupy KION.

Kto kieruje wdrożeniem tej strategii?

Warunkiem pomyślnego wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju Linde jest profesjonalne zarządzanie z jednoznacznie zdefiniowanymi rolami i zakresami odpowiedzialności. Transparentna organizacja, kontrolowana bezpośrednio przez kierownictwo, tworzy niezbędne w tym zakresie ramy.

Nadrzędną odpowiedzialność ponosi cały Zarząd. Funkcję Dyrektora Działu Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem pełni Dr Holger Hoppe. Dział ten funkcjonuje jak stymulator: planuje i tworzy strategie oraz projekty pilotażowe dotyczące zrównoważonego rozwoju w całym przedsiębiorstwie. W ramach sprawowanej funkcji dr Hoppe jest odpowiedzialny również za zarządzanie zrównoważonym rozwojem w całej Grupie KION, co gwarantuje synergię w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej oraz transfer wiedzy w ramach naszej organizacji.

Komitet sterujący jako centralny instrument organizacji zrównoważonego rozwoju

Centralnym elementem organizacji zrównoważonego rozwoju jest specjalny komitet kierowany przez członków Zarządu firmy Linde. Należą do niego również dyrektorzy poszczególnych obszarów działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz regionalni koordynatorzy ds. zrównoważonego rozwoju.

Wdrażanie i osiągnięcie celów działań przewidzianych w programie na rzecz zrównoważonego rozwoju leży w ramach obszarów działania wspieranych przez koordynatorów w danych regionach i jednostkach.

Sukcesy w EcoVadis

Jesteśmy liderem w swojej branży. Teraz dzięki złotej nagrodzie przyznanej nam przez EcoVadis znaleźliśmy się w czołówce najlepszych firm pod względem spełniania standardów CSR.

Firma Linde jako dostawca podlega regularnej kontroli i certyfikacji przez EcoVadis już od 2012 roku. System analizy, który stanowi podstawę dla weryfikacji, obejmuje 21 kryteriów z czterech obszarów tematycznych: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Dobre wyniki uzyskiwaliśmy także w ostatnich latach, ale to 2019 rok przyniósł nam po raz pierwszy złotą nagrodę EcoVadis.

Produkcja w Linde

Ochrona środowiska

Nasze ukierunkowanie na zrównoważony rozwój przejawia się w przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych produktach, które umożliwiają naszym klientom oszczędzanie energii, redukcję emisji i zapewnienie wysokich standardów BHP. Jednak również na poziomie operacyjnym mamy ambitne cele w zakresie produkcji przyjaznej dla środowiska naturalnego oraz bezpiecznego środowiska pracy. W związku z tym wprowadziliśmy kompleksowy system zarządzania HSE (Health, Safety, Environment).

Jakie środki, które mają na celu zapewnienie zgodności z zasadami ochrony środowiska, są dostępne?

W naszej polityce HSE określiliśmy w sposób wiążący, że wszystkie jednostki organizacyjne muszą wprowadzić odpowiednie systemy zarządzania. Duża część tych systemów posiada już certyfikat ISO 14001, OHSAS 18001 oraz ISO 50001. Obecnie trwa wdrożenie certyfikatu zewnętrznego w ramach strategii długofalowego rozwoju we wszystkich jednostkach Linde.

Ponadto we wszystkich lokalizacjach produkcyjnych od ponad dziesięciu lat rejestruje się istotne dane dotyczące środowiska, takie jak zużycie energii i wody oraz ilość usuwanych odpadów. Równocześnie każda lokalizacja realizuje cele w zakresie wydajności i redukcji odpadów (cele te są monitorowane przez odpowiedzialnego menedżera ds. HSE). W ramach rozbudowy systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem od 2016 roku w całym przedsiębiorstwie są wdrażane cele ilościowe, które są regularnie monitorowane. Przestrzeganie wymagań HSE zapewniają regularne audyty na poziomie Grupy KION.

Priorytety w ochronie środowiska

Ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych nacisk w zarządzaniu środowiskowym w naszej firmie położono w ubiegłych latach na tematykę energii i odpadów. Niewielkie zużycie energii na produkcji ma wymierny wpływ na strukturę kosztów oraz emisje gazów cieplarnianych. Konsekwentny recykling pomaga redukować odpady i oszczędzać zasoby surowcowe.

Spotkanie na produkcji w firmie Linde

Pracodawca

Zadowoleni pracownicy są kluczem do sukcesu

Nie tylko ochrona środowiska i bezpieczne produkty sa częścią zrównoważonego przedsiębiorstwa. W naszej polityce zrównoważonego rozwoju pracownicy odgrywają wyjątkowo istotną rolę. W zarządzaniu zasobami ludzkimi w Linde Material Handling kładziemy szczególny nacisk na zapewnienie warunków dla systematycznego rozwoju osobistego.

Zrozumienie roli dobrego przywódcy

Przywództwo w Linde dotyczy zarówno firmy, jak i jej pracowników. Równocześnie do głównych zadań kadry kierowniczej poza zarządzaniem pracownikami i ich rozwojem należy również organizacja przy pomocy silnego zespołu. Zespół rozwija się w sprawnych procesach i strukturach oraz rozpoznaje potrzeby klientów i rynku.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jako pracodawca firma Linde Material Handling jest odpowiedzialna za zdrowie swoich pracowników. Dlatego kwestie BHP i opieki zdrowotnej mają w przedsiębiorstwie najwyższy priorytet. Aktywnie wspieramy profilaktykę zdrowotną pracowników. Ponadto wraz ze swoją koncepcją „Vision Zero – Safety in Your World” postawiliśmy sobie za cel zredukowanie wypadków do zera w ramach własnych procesów operacyjnych oraz wspieranie w tym aspekcie naszych klientów. Nasze sprawdzone systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opatrzone zewnętrznymi certyfikatami stanowią stabilną podstawę. Zasady BHP są wpisane w naszą politykę Health, Safety and Environment (HSE).

Produkty

Wydajne i bezpieczne technologie

W Linde koncepcja zrównoważonego rozwoju jest nieodłącznym elementem produktu. Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem właściwości środowiskowych naszych urządzeń. Dotyczy to przede wszystkim redukcji emisji z wózków spalinowych, istotne są także wysokowydajne elektryczne wózki widłowe, które charakteryzuje niewielkie zużycie energii, oraz rozwój napędów alternatywnych.

W procesie rozwoju produktu w centrum zainteresowania jest osoba obsługująca urządzenie: ergonomiczne podejście Linde bazuje na przekonaniu, że maszynę konstruuje się dosłownie wokół człowieka. Wszystkie elementy obsługowe mają być dostosowane do wymagań operatora, a ich osługa powinna być intuicyjna. Czynne i bierne systemy bezpieczeństwa chronią zdrowie pracownika i zapobiegają ryzyku wypadków.

Społeczeństwo

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Zrównoważony rozwój mieści w sobie także społeczną odpowiedzialność. Od długiego czasu firma Linde udziela aktywnego wsparcia w sferze społecznej i humanitarnej, podejmując różne inicjatywy, np. „Linde Solidaria”, „Les Restaurants du Coeur” czy „StaplerCup hilft e.V.”. Przedmiotem wsparcia są także projekty oświatowe, naukowe oraz dotyczące ochrony środowiska.

Wspólna pomoc innym

Społeczne zaangażowanie firmy Linde Material Handling determinują pracownicy, którzy wzbogacają niemal wszystkie działania i inicjatywy przedsiębiorstwa dużym osobistym zaangażowaniem. Wszelkie aktywności dobroczynne, filatropijne i charytatywne to motory naprawcze społecznego funkcjonowania i każda pomoc udzielona potrzebującym jest na wagę złota, czego jako pracownicy Linde Material Handling mamy ogromną świadomość.